ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקנג

ב"ה, י"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מודיע אודות מצב בריאותו אשר אינו כדבעי, ולפ"ד דעת בני אדם, הנה אינו מתאים לעבודתו בנסיעות להגדיל תורה ולהאדירה, ולכן מבקש שיקילו עליו בהנוגע לנסיעות.

והנה כבר הורגלתי בבקשות שונות ומשונות, אבל לא שיערתי שיכתוב סיום בקשה בנוסח הנ"ל. והגע עצמך, לפ"ד בריאותו אינו כדבעי, ולכן קשה עבודתו עליו לפי סברתו, לכן מבקש לא הטבת מצב בהבריאות אלא להקל עליו מעבודתו, היפך השכל דנפה"א, היפך השכל דנפש השכלית וכו'. והנה ידוע בפירוש הכתוב משביע לכל חי רצון, משביע לכל חי לפי רצונו ותאותו, היינו שהשי"ת בחסדו חסד חנם ממלא לא רק רצון אלא גם תאוה, אבל במה דברים אמורים שאין בזה היזק, ואף שבדיני אדם הרי בנוגע לעצמו פטור, אבל כיון שבדיני שמים אינו כן, הנה בקשתי מצדי היא שיוטב מצב הבריאות שלו עד שאפילו לפי דעתו וסברתו יוכל להמשיך בהצלחה עבודתו בקדש.

ומסיימים בטוב, במ"ש אשר נמלאה שנה לחתונת בנו שליט"א, הנה יה"ר מהשי"ת שביתם יהי' בית חסידותי אמיתי משם יפוצו חיות וחום חסידותי בהסיבה, וזה יוסיף בברכות השי"ת בהמצטרך להם בבני חיי ומזונא רוויחא.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בכל הנ"ל.