ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקנד

ב"ה, י"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא"ח שבועות, בו כותב שקשה עליו ללמוד משך זמן בהתרכזות המתאימה אם לא בדבוק חברים, ואין לו כח שקידה וכו'.

והנה ידוע שדבוק חברים האי אחד מהמ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, ומ"ש שבטבעו הוא עצל ואין לו כח שקידה, הנה על ידי עצמו יוכל לשנות הטבע, אף שהאופן בה הוא כמ"ש מעט מעט אגרשנו, ולא בפעם אחת מן הקצה אל הקצה, והסדר בזה, שמוסיפים מיום אחד לחבירו רק איזה רגעים בהלימוד, והלימוד בפ"ע יהי' כמרז"ל במקום שלבו חפץ,ועוד זאת אשר לא יהי' שעה ארוכה בעין אחד, אלא כשמרגיש שמתייגע הוא יעבור ללמוד בנין שני מתאים למה שלבו חפץ וכנ"ל.

מפורסם מאמר רז"ל אלמלא הקב"ה עוזרו כו', ומרז"ל שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחו, שמזה מובן שלכל אחד ניתנו הכחות להתגבר על יצרו שלו, והיות שבכל דבר צריכים להסייעתא דשמיא, הנה יפריש לעתים תכופות קודם תפת שחרית איזה פרוטות לצדקה, ולאחר התפלה שחרית יאמר בכל יום שיעור תהלים כפי שנחלק התהלים לימי החדש, ולקבוע שיעור בלימוד נשמתא דאורייתא זוהי פנימיות התורה שבימינו נתגלתה בתורת החסידות ומובטחני שבאם יתנהג ככל הנ"ל, הנה אט לאט וצעד אחר צעד ישתפר המצב לטוב.

ולהודעתו אודות מצב זוגתו תחי'.

וכדאי הי' לבדוק המזוזות בביתם (אם לא נבדקו במשך י"ב חדשים האחרונים), וכן לבדוק את התפילין שלו, וזוגתו בטח נוהגת במנהג בנות ישראל הכשרות, להפריש קודם הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב.

הנה השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובנקל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר