ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקנה

ב"ה, ט"ו סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מש"כ אשר יש עונים אותו ואת מעשיו וכו' - יסח דעתו מכ"ז כי ודאי חלק גדול בזה הוא רק דמיוני, חלק מהנשאר יש לבטלו ע"י כמים הפנים לפנים גו', ייטיב יחסו להנ"ל. ואם ישאר עוד מה - אין צריך לבלבל לעבודה בקודש בהפצת תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'...

מש"כ ע"ד הפחד בלילות: יבדוק התפילין והמזוזות, ידקדק יותר בקשעהמ"ט ועל מטתו יחזור בע"פ או במח' לחוד איזה שורות מתניא, ילמוד איזה פעמים שער הבטחון בס' חוה"ל, ויסיח דעתו מהפחד, היינו אפילו לא להלחם בו. ומעצמו יחלש עד שיפטר מזה לגמרי. ובודאי יש אצלו תמונת כ"ק מו"ח אדמו"ר בפורמט כיס.