ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקנו

ב"ה, ט"ו סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים דלוד,

הנהלת בתי ספר למלאכה באה"ק ת"ו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... ברשימת תלמידי בי"ס למלאכה נמצאו כמה ששנותיהם הם י"ג י"ד, אשר לכאורה זהו גיל צעיר-מדי להסתפק בלימודי קדש איזה שעות ביום, ושאר השעות ללימודי חול.

ואף שהספרדים לא הורגלו בכגון דא, ואפשר ג"כ מאיימים שבלא"ה יצוו את בניהם להכנס למוסד אחר, הנה גם בזה, כנ"ל, נחוצה תעמולה מיוחדת בתוככי התלמידים, ואפילו לאחר שנכנסו לבי"ס למלאכה, שבאמצע הלימודים יפסיקו וילמדו משך זמן אם בלוד, תל אביב וכיו"ב, בכדי למלאות החסר אצלם בידיעת התורה...

אודות הבנינים בטבריא והסברא לפתיחת ישיבה שם, כנראה זהו ענין מסובך מכל הצדדים, מצד בעלי הקרקע, בעלי הבנינים וכו'. וכין שנוסף על זה הקישוי דריחוק מקום ועוד ועוד, אפשר יש לדון על כל הדבר מתחלתו - אם כדי פיזור הנפש וכל ההשתדלות בשביל ענין מסופק מכל הדצדים ותמורת זה ה'י נכון יותר להשקיע המרץ בהסתדרות תלמידים נוספים בבניני הכפר המתפנים מאותם שמעתיקים לכפר החדש, שבזה יפתרו כמה שאלות בבת אחת, ונוסף ע"ז הנה ההשגחה ואכו"ש יוקלו באין ערוך. ויש מקום לאמר שאפילו בנוגע לקבלת עזר בכפר זה עצמו מסודות דומים. ולכמה אנשים ישנו יחס מיוחד להענינים הנמצאים בכפר.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ג'תקנו

הבנינים בטבריא: השוה לעיל אגרת ג'תעא-ב.

בבניני הכפר המתפנים: ראה לעיל אגרת ג'תצח.