ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקס

ב"ה, י"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג סיון, בו כותב אשר נשלמה מלאכת הסתדרות המקום החדש בקסבלנקה. ויה"ר מהשי"ת שיתרבה גבולם בתלמידים-ות טובים, ויראו פרי טוב בעמלם - לחנכם בחינוך קדוש ותמים, חינוך תורתי חסידותי.

... בעניני השידוכין שכותב אודותם: היש סיבה מספיקה ומתאימה ע"פ שו"ע להארכת זמן כ"כ בין גמר השידוך בכל וזמן הנישואין? או שזהו רק מנהג בלי כל יסוד, ואז כדאי לבטלו בדרכי נועם ודיפלומטיא, כי מי בדורנו יכול לומר גירא בעינא כו'.

ועכ"פ לקצר זמן זה בשידוכי אנ"ש והמשתייכים להם.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש,

מ. שניאורסאהן

ג'תקס

מוה"ר שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'י, ובהנסמן בהערות שם.

להארכת זמן: ראה גם לעיל אגרת ג'תקלו, ובהנסמן בהערות שם.