ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקסא

ב"ה, י"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב סיון.

נכונה סברתו ודעתו לחזור אחר שידוך מתאים בשבילו דוקא במרוקה, ולא למהר לעלות לארנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, והרי אחד מהי"ג עיקרים של אמונתנו הוא האמונה בביאת משיח, שמאמינים אנו בכל יום שיבוא, ואם אלפים ורבבות מישראל מחכים ומצפים לביאתו בחוץ לארץ, הרי גם הוא יכול להכלל עם יראי ד' העובדים אותו בחוצה לארץ בלימוד התורה ובקיום המצות בהידור.

ובפרט שהצליחו השי"ת לעמוד בקרן אורה לקרב לבן של ישראל לאבינו שבשמים ע"י חינוך הכשר שאין לך חלק יפה מזה, ויעמוד על משמרתו בה עובד עתה, ובמהרה בימינו יקוים היעוד דביאת גואל צדק הואו יוליכנו קוממיות לארצנו בגאולה האמיתית והשלימה.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א