ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקסב

ב"ה, י"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מראשון לבהעלותך, בו כותב אודות מצב בריאותו שמרגיש חולשה ושכחה וכו'.

הנה כבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להטבה ניכרת בכל הנ"ל ובודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, בחומש תהלים ותניא הידועים, וכן את הקאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו, ואיזה פעמים שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר שבכגון דא נכון ללמוד משניות בכלל ומשניות בעל פה בפרט, ומה טוב שכשלומד משך זמן באיזה לימוד ומרגיש שמתייגע הרי יחליפו ללימוד בתורה במקום אחר, וכמרז"ל במקום שלבו חפץ, וע"י הוספה בעבודתה תפלה היינו דו"ר שהם מעלין בתורה למעלה מעלה, וכמבאור בזהר ובתקונים והובא בתניא פרק ל"ט ופרק מ', וכבר ידוע המקור בנגלה בשם רבנו הזקן מפסחים נון ע"ב, הנה אז מתעלית למעלה מעולם השכחה בכלל ומתחזק כח הזכרון, וכמובא ג"כ ממ"ש רבנו הזקן בהלכות תלמוד תורה שלו פ"ב סעיף יו"ד בסופו, והשי"ת יצליחו לאריכות ימים ושניםטובות, להפיץ מאור החסידות ואורה, בסביבתו הקרובה וגם בסביבתו שלע"ע עדיין איננה קרובה.

בכבוד ובברכה.

נ.ב.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי לצעירי אגו"ח, אשר ככתוב בו לצעירים ברגש, ובמילא צעירים בכחות, ומספר השנים הרי בפרטים נותן אדרבה חיזוק בהנ"ל.

מסיבה נתעכב שילוח מכתבי זה. ובנתים נתקבלו ב' מכתביו והידיעה שנוסעים לנאות דשא (ומפרש במדרש תהלים סו"ס כג: טובו של עולם), ויה"ר שיהי' בשעטומו"צ, וכלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: א געזונטען זומער.