ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקסד

ב"ה, ח"י סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות יום הולדתו (בודאי יודע מנהג קדמונים ונתפרסם ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לאמר קאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו כמובא בקובץ מכתבים).

הנה יה"ר שעוד רבות בשנים יעסוק בתומ"צ ועבודה שבלב, ויזכה ויצליח להפיץ המעינו בסביבתו הקרובה וגם לרבות בסביבתו שלע"ע איננה קרובה, חוצה, ויהי' זה מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת, וכבר ידוע דכלי מחזיק ברכתו של הקב"ה הוא רק ענין השלום ולא רק שלום בפמשמ"ע, אלא גם שלום בפמליא של מטה, והוא העיקר, היינו כפשוטו בהמקום שהוא נקרא מרא דאתרא, והדרכים לזה הם ככל דרכי התורה דרכי' נועם דוקא, אבל צריכים להיות בתוקף הדרוש וכנרמז בנתינת התורה שצ"ל עוז ותושי', ונרמז ג"כ בהכתוב ותרגומו (תהלים ע"ו) משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה, שהוא דין בעניני נפה"ב - לקו"ת ד"ה טוב לחסוד בהוי' - ועי"ז שקטה עניני דנה"א ארעא דישראל.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות ככל

הפירושים

ולבשו"ט בכל הנ"ל.

נ.ב.

בענין לימוד הלכות התלויות בארץ, הנה אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, ובמילא ישתמש בספר הנמצא ומצוי בסביבתו.

ג'תקסד

מוה"ר שניאור זלמן: גרליק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קעא, ובהנסמן בהערות שם.לקמן ג'תרנא. ג'תשעט.

יום הולדתו... מנהג: ראה גם לעיל ח"י אגרות ג'ערב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תקעט. ג'תשעו.

ככל הפירושים: ראה לעיל ח"ח אגרת ב'רסח, ובהנסמן בהערות שם.