ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקסה

ב"ה, י"ח סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' סיון, מבשר טוב, אשר זכאים הוא וחבריו שיחיו, וכבר כתבתי אשר זכאים הם וזכאים יהיו, להצליח במילוי תפקיד האדם האמיתי, היא הוראה בדבר משנה, אני נבראתי לשמש את קוני, ע"י לימוד תורה קיום המצות בהידור, ומהם ענין היסודי דהפצת מעינות החסידות הדרכותי' ומנהגי' עד שיגיעו גם חוצה, ויהי' זה בו וחבריו מתוך בריאות הנכונה.

וכבר ידוע הרמז בתרגום הכתבו ובני ישראל יוצאים ביד רמה, אשר בעיקר צ"ל זה בעניני פנימית התורה זוהי תורת החסידות, דיוצאים "בריש גלי" ברי"ש ר"ת רשב"י, וכמו שנרמז ג"כ בהתחלת ספרי הזהר ברי"ש הורמנתא, עיין שם בהגהת דרך אמת וניצוצי אורות....