ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקסז

ב"ה, י"ט סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובשאלתו שע"י שהורגל להאריך בתפלתו אינו שומע קדושה מהש"ץ. ושואל אם ינהג במנהגו זו, או שיקצת בתפלתו בכדי לשמוע קדושה.

הנה מובן - ע"פ היסוד אשר הכוונה היא העיקר בתפלה, עד שישנה גם כוונה כללית כזו שבלעדה התפלה בטלה* - שאין לקצר בהתבוננות בתפלה ובהאריכות בה, אפילו בשביל לשמוע קדושה, הואו ג"כ מובן מפסק הצמח צדק בשו"ת שלו - נדפסה בשער המילואים סימן י"א - עיי"ש ובספרים שמזכיר.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ג'תקסז

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 281.

שבלעדה התפלה בטלה: ראה בזה לעיל ח"ח אגרת ב'תקפח.

*) ראה רמב"ם הל' תפלה פ"ד. שו"ע לאדה"ז סצ"ח סוס"ב. קו"א בתניא (קנד, ב). חידושי ר"ח הלוי לרמב"ם שם.