ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקעב

ב"ה, כ' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר דוב יהודא שי'

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו ח"י סיון, ונהניתי מהכתבו בו והמצורף לו, ואף שכתב לי אודות זה מכבר, הרי ידוע מרז"ל (מכילתא פ' יתרו יט, ט) שאינו דומה שמיעה לראי', ואם בכל הזמנים פעולה טובה של בני ישראל ובפרט של רבים היתה גורמת שמחה, עאכו"כ בזמננו זה, ובפרט כשבאה מנשי ישראל, אשר נשים צדקניות הביאו גאולה הראשונה מארץ מצרים, והרי כימי צאתך מארץ מצרים אראנו כו', בגאולה העתידה בב"א בגאולה השלימה ואמיתית. ובהצעתו, הנה מוסגר בזה מכתבי אליהן וחמרא למרא וטיבותא לשקי' (ועיין בספר המצות לכ"ק הצמח צדק מצות מילה ספ"ג שזה שייך דוקא באדם, אתם קרוים אדם בעלי בחירה אמיתיים). וכיון שכותב בשמן, הנה יצליח להיות שליח גם מלמעלה לעורר תמיד צדקה וחסד - צדקה בגשמיות וגם צדקה ברוחניות.

בכבוד וברכה.

ג'תקעב

מוה"ר דוב יהודא: שוחאט. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תפה, ובהנסמן בהערות שם.

שייך דוקא באדם אתם: ראה גם לעיל ת"ד אגרות תתסד. תתקפ. א'נג. א'פט.