ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקעד

ב"ה, כ' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב דיון, בו כותב שנסדר בעינן שידוך עם בחורה אחת וגמרו השידוכין, אבל לאחרי זה נתברר אצלו שהטעוהו בנוגע לשנותי', ולפי ידיעתו עתה, גדולה היא ממנו בשנים, ושואל איך להתנהג בזה.

הנה בעינים כמו אלו, התלוים בכבוד בן או בת ישראל, וביחוד בניני שידוכין תלוי זה במנהג המדינה והמקום, ומנהג ישראל תורה היהא, ולכן צריך לפרש שיחתו לפני רבני המדינה בעלי ההוראה ויפרט הדברים בכל הטעמים שבז, והם יורוהו, והשי"ת ינחהו ויצליחו בהסתדרות טובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בודאי יש לו שיעורים קבועים בלימוד ורתנו הקדושה תורת חיים, ומהדר במצות בכלל ובמצות הצדקה בפרט, ומהנכון הי' לבדוק את התפילין שלו ובעיקר הפרשיות, והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א