ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקעה

ב"ה, כ"ב סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם שמואל דוד שי' הלוי שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן כתיבה - עם המוסגר בו.

לפלא שאינו כותב כלל ע"ד פעולותיו בקדש במקומו, ובפרט בימי זמן מ"ת ובהסמוכים להם ש"ק מברכין ול"ג בעומר וכו', ולפלא שצריכים לעורר על זה, ובפרט למי שיודעים היטבה השקפת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בכגון דא, בעיקר תפקידם של שד"רים קלייבען גשמיות און זייען רוחניות, אפילו בנוגע להמשולחים דהמוסדות וכו'.

להודעתו אשר מתכונן לנסוע לפריסקא וכו', הנה יה"ר שיהי' בהצלחה בכל הענינים הן בגשמיות והן ברוחניות, ובודאי למותר לעוררו כשיבקר את הרה"ח אי"א נו"נ בר אבהן ידיד בית אבות מוהר"ש זלמן שי' בעזפאלאוו, ימסור להם פ"ש במיוחד, ויקבל פ"ש גם מהם בפרטיות.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

ג'תקעה

מוה"ר שמואל דוד שי': רייטשיק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתמ, ובהנסמן בהערות שם.

קלייבען גשמיות... רוחניות: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'ע, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ג'תשו.

אפילו... דהמוסדות: ומכ"ש שהוא שד"ר רבותינו.

כשיבקר... בעזפאלאוו: ראה לקמן אגרת ג'תרנב.