ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקעו

ב"ה, כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב, א) במה שציינתי ללמוד בספר התניא קדישא פרק כ"ז-כ"ט והפרקים שלפניהם ושלאחריהם, ורוצה ללמוד בזה איזה כוונה צדדית. - איני מבין מה הכריחו לזה, והיא כפשוטה - אשר מבואר שם גנות ענין העצבות וההפסד שבה, ואשר בהתבוננות אפשר לבטלה גם ע"פ שכל אפילו כשנדמה או שכם באמת אהוא עצבות מדאגת עונות.

ב) נסתפק בהמ שכתבתי בנתינת צדקה, שיתן לפני התפלה פרוטה או שתים וכו', באם לא ימצא עני על אתר. - הנה ידוע שבכגון דא מוסרים הצדקה לגבאי צדקה או לקופה של צדקה (א צדקה פושקע).

ג) נסתפק במ"ש מקוה טהורה, והנה במכתבי אינו בוא"ו אלא מקוה טהרה, וכוונתי לטבילת עזרא עכ"פ בזה יזהר, ומה טוב גם במקוה המוסיפה קדושה לקדושה גדולה יותר, וכמו שנמצא עד"ז בש"ס 0היינו בטבילת כהן גדול ביוהכ"פ שבין עבודה לעבודה).

לפלא שאינו מזכיר ע"ד אמירת שיעור תהלים בכל יו אחר התפלה, ויה"ר שלא תהי' אלא השמטה בכתיבה ולא חסרון בפועל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ג'תקעו

במה שציינתי: לעיל אגרת ג'תטו.