ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקעז

ב"ה, כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

נבהלתי להידיעה מפטירת אחיו עקיבא יוסף ע"ה, תנצב"ה,. ויה"ר אשר מכאן ולהבא יבשר אך טוב בטוב הנראה והנגלה,.

ומ"ש אודות איזה תיקון לנשמת הנ"ל, הרי ידוע שמשנה אותיות נשמה, ויקב שיעור לימוד במשניות על הסדר באופן שיגמור שיתא סדרי משנה לפסח שני הבע"ל, והרי כבר ידוע סגולת לימוד המשניות גם לנשמות בגופים.

וכהמסופר מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק (הועתק ברשימת המאסר חלק הרביעי) שאמר להוו"ח אי"א כו' ר' אבא ז"ל פערסן, למוד משניות על פה, משנה הוא נשמה, ע"י אמירת משניות בעל פה הנשמה מאירה את הגוף, אז דער גוף ווערט ליכטיקער, ואף שהנ"ל הוא לימוד בספר, הרי זה הכנה ללימוד בעל פה, ובמילא גם הכנה להאמור בפתגם הצ"צ, ובטח יוחקקו בזכרונו גם אזיה משניות מכל סדר וסדר, והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תקעז

מוה"ר משה: שלזינגר.