ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקעח

ב"ה, כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

1הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד נתן

שי'

שלום וברכה!

נמסר לי בקשת ברכה עבורו וזוגתו שיחיו, ויזכרו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וזכות ימים האלו ימי פרשת שלח וגמרה - פרשת ציצית - דזהיר בה טפי להשפיע על הרבים בעינן זה, יעמוד לו ולזותו אריכות ימים ושנים טובות ולקבל רוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו. ויעיין בספר קיצורים לתניא עמוד מ"ו, פתגם הבעש"ט, אשר, אפילו מלאך מיכאל הגדול שבמלאכים, הי' נותן כל עבודתו והשגתו באלקות, אפילו רק עבור מצות ציצית אחת מד' ציציות שיש לכל א' מישראל, ובהערה לשם בספר הנ"ל עמוד ק"ן.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בהנוגע לעצמו ולב"ב ומשפעיו שיחיו.

ג'תקעח

מוה"ר דוד נתן: לעסער. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'שטז. ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ג'תשעז.

ציצית... על הרבים: ראה לעיל ח"ו אגרת א'תשכב.