ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקעט

ב"ה, כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ט"ו סיון והקודם לו.

הנה במ"ש אני אודות השפעתו בהפצת המעיינות חוצה, כוונתי היתה לביקורו בישיבה... וקויתי אשר מה שמעורר הנני עד"ז, יעורר בו חשק להמשיך בפעולות נשגבות אלו וביתר שאת וביתר עז, והרי ההכרח בזה, ולאו דוקא בישיבה הנ"ל, גדול ביותר, ונוגע גם לקיום היעוד לאימתי קאתי מר, לכשיפוצו כו' שיתקרב יותר, וכיון שדורשים זאת מאת כאו"א מאתנו, בודאי ניתנו הכחות והאפשריות למלאות הדרישה וכמובן.

ב) מה שהזכרתי במכתבי אודות קו השלישי דגמ"ח, הנ נוסף על שלימות הענין נוגע גם בתוכן מכתבי כו', כי הרי העסק בהפצת המעינות חוצה ובכלל בהשפעה על הזולת ה"ז ענין דגמ"ח.

ג) נהניתי ממ"ש אשר ממשיך באמירת השיעורים בישיבת... ות"ח אשר כותב שנתעורר יותר רוח הלימוד מאשר בזמן העבר, ובודאי מצדו הוא מוסיף גם בענינים דיראת שמים, כיון שזקוק הוא ביותר עתה למרז"ל (ברכות ו, ב) כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין, וה"ה בלימוד התורה, ובפרט לרבים.

ד) מ"ש אודות כח הזכרון שלו שנדמה לו שנחלק בזמן האחרון, הנה ידוע ההנהגה בזה ללמוד במקום שלבו חפץ, וכשמרגיש שמתייגע ונחלק כח עיונו, להחליף הלימוד ללימוד סוגיא אחרת או ענין אחר, ומהסגולות בזה ללמוד משניות בעל פה, וכנ"ל מבלי לייגע, וכמ"ש וקובץ על יד ירבה, ומהנכון לדעת המאמר והדרת פני זקן בלקו"ת סוף פ' קדושים ג"כ בעל פה.

ה) להודעתו מיום הולדת שלו, - ובודאי נהג במנהגי יום הולדת, בעלי' לתורה (ואם חל ביום שאין בו קרה"ת, אזי בש"ק שלפניו), בנתינת צדקה לפני התפלה (כשחל בימות החול, ואם חל בש"ק, יו"ט, אז ביום שלפני יום הולדת), ובלימוד שיעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ושמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא של אותו היום, - הנה יה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימדו התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה.

ג'תקעט

במנהגי יום הולדת: ראה גם לעיל אגרת ג'תקסד, ובהנסמן בהערות שם.