ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקפ

ב"ה, כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות

מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לראות בכאן ולקבל פ"ש מאנ"ש דשיקאגא, ד' עליהם יחיו, ומהנעשה אתם בכלל ובבית הכנסת שערי תפלה בני ראובן נוסח האריז"ל בפרט, ובהמשך לשיחתנו:

א) נהניתי מסיפורו ע"ד המגרש (לאט) שקנו על מנת לבנות שם בנין בית הכנסת, והעיקר הוא אשר נמצא במקום מרכזי דמושב בני ישראל, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בפי' לשון המורכג בדברי רז"ל כל העוסק בתורה, עוסק במצוה, אשר לכאורה מתאים לזה הביטוי, לומד תורה עושה מצוה.

אלא שבן ובת הישראלים ענינים בתורה ומצות צריך הליות כמו עסק, וכנראה מוחש, אשר הבעל עסק אינו יושב בביתו ובחדרו ומחכה עד שיבוא מי אליו ויאמר לו, יש לי בשבילך הצעה טובה בעסק ואם תסכים על זה אתן לך תואר הצטיינות ובמקום מכובד יושיבוך וכו'. אלא כיון שברור בעיניו שהעסק טובתו הוא וטובת ב"ב, מחזר אחרי העסק בשוקים וברחובות, מוותר על כבודו ועניניו ומתייגע ביגיעת נפש וביגיעת בשר, ובלבד שיתנהל העסק באופן המתאים ויתפתח ויתגדל מזמן לזמן, ולא עוד אלא אפילו בשעה שאי אפשר להתעסק במסחרו טרוד הוא בזה, מה עליו לעשות למחר ולמחרתים, ובאיזה אופן אפשר לו לנצל גם שעה זו בהכנה לזמן ההוא, ואחת הדרישות בזה היא- שהעסק יהי' במקום בו נמצאים הרבה בני אדם ומחוגים היותר רחבים כדי להקלב עליהם עד כמה שאפשר ביקורם בהעסק והקשרים עמהם, וככל הדברים האלו האו בנוגע לתורה ומצות והפרטים מבוארים.

ועאכו"כ בקביעת מקום לבית הכנסת שאין תואר יוצא מידי פשוטו, מקום שבו צריכים להתכנס בני ישראל להתפלל למלך מה"מ הקב"ה וללמוד תורתו, והרי נאמר ברוב עם הדרת מלך.

ב) בכל תפוצות ישראל, ועאכו"כ בארצוה"ב, הנה ימי הסליחות וימי חדש תשרי מסוגלים לקרב לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים, ולקרב הלבבות ביניהם, ומילא כל דבר שבקדושה יש לנצל ענין זה ככל האפשרי, וזה נוגע לכל השנה הבע"ל.

ולכן לדעתי אף שמובן שאין הזמן מספיק אפילו בהשתדלות הכי גדולה שלתשרי הבע"ל כבר יהי' בנינם בנין בית הכנסת בנוי על המגרש שקנו, הנה יש להשתדל במרץ לשכור בסמיכות לשטח הנ"ל עכ"פ חדר גדול או טרקלין אשר בו יוכלו להתפלל אנשי השכונה ההיא בימי רצון דתשרי הבע"ל, וכן מקום ליסוד סניף התלמוד תורה שלהם בשביל ילדי הסביבה ההיא, כי על ידי זה יאחדו תושבי השכונה להעשות מתפללים וחברים בבית הכנסת שלהם לכשיבנה בשעה טובה ומוצלחת, וכן אשר בניהם ובנותיהם ילמדו במוסדות חינוך שלהם אשר שני ענינים אלו תלוים בהתחלת השנה שנת הלימודים ושנת התפלה, כי ברובא דרובא בית הכנסת בו מתפללים בחדש תשרי, ממשיכים להתפלל בו כל השנה, ומוסדות החינוך בו מתחילים ללמוד בתחלת זמן הלימודים מבקרים בו עד תומו.

ג) בנוגע לסיפורו אשר ישנה הצעה מאיזה בית הכנסת או בית המדרש להשתתף עמהם בבנין בית הכנסת שלהם על מנת שיהי' שינוי השם, ושואל חוות דעתי בזה.

ולדעתי פשוט אשר שם בית הכנסת שלהם שזה עשריות בשנים נתפרסם בשיקאגא וסביבותי', אין לחשוב ע"ד שיני בו כלל וכלל, וצריך להשאר במילואו - ההשם שזכה לתפארת ולתהלה, ובמענה לדרישה הנ"ל אשפר להסכים שיצטרף גם שמם, ומובן אשר שם ביהכ"נ שערי תפלה בני ראובן צריך להיות הראשון וקודם, ומה טוב שיהי' בהפסק המלות "ובית הכנסת" או "ובית המדרש", כוונתי, "בית הכנסת שערי תפלה בני ראובן נוסח האריז"ל, ובית הכנסת (או ובית המדרש) פלוני וכו'...

ויהי רצון אשר גם בשכונה החדשה יזכו ויצליחו להעמיד בית כנסת ובית מדרש חסידותי ממנו יתפשטו נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' בכל הסביבה.

בברכה ופ"ש כל המתפללים החברים וההנהלה בראשם שיחיו.

ג'תקפ

מוה"ר משה: שאייעוויטש. אגרות נוספות אליו -לעיל ג'שפא, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם... העוסק: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'קט, ובהנסמן בהערות שם.