ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקפא

ב"ה, כ"ד סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, בו כותב אודות הסברא לנסוע ל... ושואל דעתי אם לחשוב שמה אודות הסתדרות בכלל ושידוך בפרט, ונכון הדבר, ויה"ר שיהי' בהצלחה ויבשר טוב.

ובודאי למותר לעוררו שצריך להתעסק גם שם בהפצת המעונות חוצה, מבלי התחשב כמה זמן בעדתו לשהות שם, וכיודע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בכגון דא, אשר משכן ד' מקימים היו אותו בכל הפרטים והדיוקים, אילו באותן הנסיעות בהמקומות שהי' הענין מערב עד בקר, ונעלה הענן בקר ונסעו, ובפרט שבכגון דא מוסיף זה הצלחה גם בעניניו הפרטים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר