ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקפג

ב"ה, כ"ה סיון, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות משכיל על דבר

טוב וכו' וכו'

מוה"ר מיכאל שי' המכונה דר. ווילנסקי

שלום וברכה!

נעם לי במאד לקבל פ"ש ממנו ע"י הרה"ח וכו' מוהר"ר יוסף שי' גולדשטיין שו"ב, ובקשתיו למסור ד"ש ממני לכבודו ולכבוד זוג' שי' בצירוף איחולי לכל טוב בכל.

תודה חמה ועמוקה בעד תשורתו היקרה, מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלהל"ה נבג"מ זי"ע, ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי.

ובקשר עם תכון אחד המכתבים, בו מדובר ע"ד ביבליוגרפיא לספרי ומאמרי חב"ד, אתענין לדעת אם עסק בזה או עכ"פ התענין בזה, ואם כן הוא, הנשאר מה ברשימותיו ותוכנם. ובודאי ראה החוברת "שערי חב"ד" למר הוברמן, תדפיס מספר היובל לזלמן שוקן.

בברכה לו ולזוגתו שי' לקיץ בריא ושמח ובכבוד.

ג'תקפג

הוו"ח... ווילנסקי: אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ט אגרת ב'תתפ.

אחד המכתבים: אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ב אגרת תקכ.

תדפיס... שוקן: תדפיס מתוך עלי עין. מנחת דברים לשלמה זלמן שוקן, ירושלים תש"ח- תשי"ב.