ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקפו

ב"ה, כ"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מטו"ב סיון, בו כותב אודות עבודתו בבי"ס למלאכה בתור מדריך רוחני, ואשרי חלקו, כי כפי שקבלתי ידיעות מן הצד, נראה שינוי לטוב בהתלמידים מעת התחיל להתעסק בהנ"ל, הן בנוגע ללימוד והן בהנוגע לשמירת המצות. ואף שמובן שאין זה מספיק עדיין, הרי כיון שניכרת הזזה לטוב, ורק כל התחלתו קשות, בודאי ישתדלו הוא וחבריו בעבודה קדושה זו להיטיב המצב עוד יותר, וחפץ ד' בידם יצליח. ויה"ר שיוכלו תלמידיהם לשמש דוגמא למופת מתלמידי בי"ס חב"ד.

ב) בהתאם להנ"ל מובן ג"כ, שכיון שאין הקב"ה מקפח שכר כל ברי' ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה - הרי עבודתו זו תוסיף גם הצלחה בהנוגע למעמדו ומצבו הוא, בשלשת הקוים תורה, עובדה (שתפלה כנגד קרבנות תקנום) וגמ"ח (שכוללת - ענין המצות). ובקביעות עתים שלו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות יראה הצלחה רבה, שבזמן מועט לפי ערך יצליח כבזמן מרובה ביותר, וכפירוש רבנו הזקן, אשר נעשים מוחו לבו זכים אלף פעמים ככה.

ג) מכל הנ"ל מובן ג"כ, שאין לבלבל ולגרום פיזור הנפש על מחשבות של מנסיעות למקום אחר. ובפרט - אם הכוונה להשתלמות בתורה ועניני', התלוים בסייעתא דשמיא הבאה ע"י ענינים הגורמים לסייעתא דשמיא, שאין לך ענין גדול מזה מלהוציא יקר מזולל, וכדרז"ל על פ"ז...

בברכת הצלחה מופלגה בעבודה האמורה לעיל ומתוך שמחה וכמ"ש עבדו את ה' בשמחה.

מ. שניאורסאהן

ג'תקפו

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 529 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

וכפירוש רבנו הזקן: תורה אור בתחלתו.

וכדרז"ל: ב"מ פה, א.

על פ"ז: פסוק זה (ירמיה טו, יט).