ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקפז

ב"ה, כ"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חיים

הלל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' סיון והקודם לו, עם המוסגר בהם.

א) הפ"נ המוסגרים במכתבו יקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח ישתדל מצדו להסבירם כאו"א מהם להוסיף בעינינ תורה ומצות, שעי"ז מוסיפים בברכות השי"ת בהמצטרך להם ולב"ב בגשמיות וברוחניות, וכיון שהפ"נ יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הרי להתקשרות, כדי שיהי' הצנור והכלי לקבלת ברכות המושפעות ע"י התעוררות ר"ר שלו, צריכה להיות פעולה הקשורה באיזה אופן עצמו, והוא, בקביעות שיעור בלימוד תורתו ועכ"פ בתורת החסידות, כיון שהוא הנשיא ממלא מקומם של מיסדי תורת החסידות, ושמירת תקנותיו עכ"פ בהנוגע לאמירת תהלים בכל יום, וכבר אמרו רז"ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

ב) נהניתי ממה שעשה התעועדות עם התלמידים ודוקא בברונא, הייונ במקום רחוק מפאריז, וע"ד לך לך מארצך מבית אביך, ואשרי חלקם של כל אלו שסייעו בארגון הדבר, ומטובו למסור להם תודתי בזה, ובפרט להגבאים וכו', שמזכיר אודותם הוא במכתבו, מר יאדליצקי שי', מר זילברמאן שי', מר מרדכי מיללער שי' ומר פינקאס שי', ויוסיף השי"ת בברכתו לכל אחד מהם בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

ג) תקותי שהצלחת מפעל הנ"ל יעוררם להשתדל במרץ לעשות כגון דא עוד איז הפעמים במשך הקיץ, אף שמובן שיכול להיות בצורה שונה ובתוכן שונה, ועיקר להכיר צידה לדרך לימי חופש בשביל התלמידים.

ד) להודעתו אשר ישלחו את בניהם שיחיו להישיבה לימי הקיץ, נכון הדבר, ויה"ר שיהי' להטבת בריאותם ברוחניות ובמילא דם להחזקת הבריאות בגשמיות.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

נ.ב.

... בודאי עוררו את המלמדים שיספרו לכל תלמידיהם בעוד מועד מענין י"ב תמוז, ומוסג"פ המשך רשימת המאסר שהו"ל זה עתה.

ג'תקפז

מוה"ר חיים הלל: אזימוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תרעו, ובהנסמן בהערות שם.