ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקפח

ב"ה, כ"ט סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בנש"ק כו'

מוה"ר אלימלך שליט"א

שלום וברכה!

ז"ע הגיעתני הידיעה אשר בזמן הקרוב מתכונן לעלות לחזור לאה"ק תבנה ותכונן ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו, ויהי רצון אשר תהי' נסיעתו כשרוה ובהצלחה, ובבואו למקומו יוסיף אומץ במפעלים להחזקת היהדות והפצתה ברוח ישראל סבא, אשר עם לבדד ישכון בין העמים.

ודוקא זוהי הדרך להשגת המטרה להיות גוי אחד בארץ להמשיך אחדות השי"ת גם בארץ ע"י ההתחלה בענינו שלו ובהד' אמות של עצמו להחדירם, אשר רק אחת האמת ואחת המטרה להקריא אשר ד' אחד ושמו אחד, ע"י הליכה בתורתו תורה אחת מבלי כל פשרות וויתורים, וכהכרזת רז"ל אודות המלך שלמה אשר מלכותו שלימה היתה ותקופתו מלכות ישראל בכל הדרה: יאבד שלמה ואלך כמוך ואל תאבד אות אחת מן התורה.

ועאכו"כ בדורנו תועה ונבוך זה, שאין לנו אלא תורתנו (מלשון הוראה) בכל ענין ופרט, ואשר רק היא חיינו וקיומנו בתור יחיד ועאכו"כ בתור אומה.

ונוסף זכות ואחריות על כל אלה שמגזע הבעש"ט הרב המגיד ותלמידיהם הם להפיץ מעינות תורת הבעש"ט (נשמתא דאורייתא) עד שיבואו ג"כ החוצה, הייונ הפצת לימוד תורת החסידות והליכה בהדרותי' ומנהגי' בחוגים ההולכים ומתרחבים עד שיעשו נחלת כל עם ישראל.

והרי כבר התאוננו מאש על מה ששמוני נטרה את הכרמים (היינו כרם אמיתי, ובכ"ז מתאוננים ומצטערים למה ש)כרמי שלי לא נטרתי, וכוונתי בזה כפשוטה, אשר כין שחוננו השי"ת בהשפעה גם בחוגים שלע"ע אינם יודעים ומכירים המאור שבתורת החסיודת, חוב קדוש הוא ותפקיד לראש ולראשונה, להכירם תורת הבעש"ט ותלמידיו ממלאי מקומו עד שתחדור הכרה זו בחייהם היום יומים, במחשבה דבור ומעשה, ולפום גמלא שיחנא, ובפרט שזכות אבותיו מסייעתו, להיות צנור, דרך בו יגיעו המעינות לכמה וכמה מישראל, וגודל הענין בטח אינו דורש ביאור נוסף לדכוותי'.

בברכת הצלחה בכהנ"ל.

ג'תקפח

מוה"ר אלימלך: שפירא.