ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקפט

ב"ה, כ"ט סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בודאי כבר באו אתו בקישור - בהמשך לתוכן מכתבו מחמישי לבהעלותך את הנרות, בכל זה מפני הכבוד באתי גם אני, לאשר קבלת מכתבו עם המסוגר בו.

ויה"ר שתהי' התחלה טובה אשר תקיים הבטחתה במילואה, בכל הסכום, ואדרבה להוסיף עליו. והרי מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, שכשמקיימים הבטחה ומוסיפים עלי' הרי גם מלמעלה מקיימים מה שהובטח לנו ועוד מוסיפים על זה, ובלשון החסידות: אתערותא דלעילא שבערך האתערותא דלתתא והבאה בסיבתה, והאתעדל"ע שלאחר זה שאינה בערך כלל*, וכשם שכת"ר הי' המתחיל בעינן זה - הרי אומרים לו גמרו. ויזכה להעלות את הנרות 0נר ה' נשמת אדם) גם בעינן פרטי זה, עד שתהא שלהבת עולה מאלי'. ובפרט שענין הנ"ל קשור בחינוך שע"פ תורה תמימה (גליא וסתים דתורה) ובדרא דעקבתא דמשיחא ששוקעת** החמה - שדוקא נרות אלו קיימים לעולם, וכמובן מפירוש הרמב"ן עה"ת עה"פ בהעלותך את הנרות.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

נתקבל המכ' מכ"ו סיון. ות"ח על הסיפור אשר בו. ועפמרז"ל הנותן מתנה כו' (ושזהו ג"כ הוכחה דעביד נייחא לנפשי') - הזכרתיו ואת כב"ב שי' על הציון של בעל הגאולה דחדש הבע"ל.

ג'תקפט

מוה"ר אפרים אליעזר: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תכו, ובהנסמן בהערות שם.

*) נתבאר בלקו"ת שה"ש כב, ב ואילך.

**) ע"פ מרז"ל שמ"ר פט"ו, וא"ו.