ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקצ

ב"ה, כ"ט סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יצחק

זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השני, מבשר טוב, אשר ברוב גדול חדשו החוזה שלו בקהלתו. הנה יה"ר שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, ויצליח להיות מרא דאתרא כפירוש רבנו הזקן שיהי' כפשוטו דער אמת'ר בעל הבית פון דעם ארט, וישתמש במרות זו לעשות את המקום מקום תורה ומצוה מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות הדרותי' ונהגי'.

וכיון שדורשים את זה ממנו הרי הקדימו לזה לו הכחות על זה וגם האפשריות להביאם מכח אל הפועל, ובדרכי התורה שהם דרכי נועם ואפילון נתיבותי' הם שלום, ומבן שגם בנגון דידי' בתקפו הוא הכתוב ומבשרך לא תתעלם והוא בהנוגע לשלשת העמודים דתורה עבודה שבימינו היא העבודה שלבב, וכפירוש רבנו הזקן מיטן הארץ און אין הארץ), וגמ"ח שכללותה ענין הצדקה וחסד ויסודם אהבת ישראל, שעליהם העולם עומד היינו העולם גדול והעולם קטן זה האדם.

בברכת הצלחב בכל הנ"ל.

ג'תקצ

מוה"ר יצחק זלמן שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'מד, ובהנסמן בהערות שם.

מרא דאתרא... רבנו הזקן: ראה גם לעיל אגרת ג'תנ, ובהנסמן בהערות שם.

העבודה שבלב... רבנו הזקן: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'רנא, ובהנסמן בהערות שם.