ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקצא

ב"ה א' דר"ח תמוז, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הנכבד והנעלה איש המעלה גזע

תרשישים גדול

באישים וו"ח אי"א משכיל על דבר טוב וכו'

מוה"ר סלימאן דוד ני"ו ששון

שלום וברכה!

בנועם קבלתי החוברת בענין השחיטה אשר כת"ר הוציא לאור, ות"ח על שימת לבבו, ובטח גם להבא ינהג גן בנוגע פרסומיו לעתיד, וכן מה שהוציא לאור בעבר ות"ח מראש. ובאם מענין לכת"ר לקבל מהוצאות קה"ת יושלח לו בחפץ לב.

בהזדמנות זו הנני להביע תודה חמה לכת"ר בעד הספ"י וההתענינות שהרה להרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ וכו' וכו' מוהר"ר בן ציון שי' שם טוב שד"ר, בבקרו את כת"ר שי' בענין עזר והשתתפות בעבודתנו בשדה החינוך על טהרת הקדש, ובפרט לטובת אחינו הספרדים בצפון אפריקה, ויישר חילו בעד השתתפותו במפעל רב ערך זה.

בכבוד וברכה.

כמובן אשר אם מצד סיבות טכניות נקל לכת"ר לכתוב בשפה לועזית, הרי בטח יכול לכתוב בכל לשון, וכמובן בשפת המדינה.

מוסג"פ העתק מכתבי לאסיפה של צעירי אגודת חב"ד, אשר תכנו באמת שייך לכל אחד ואחד, ותקותי שיענין את כת"ר שי'.

בפ"ע נשלח לכת"ר רשימת המאסר לכ"ק מו"ח אדמו"ר, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בקשר עם תקופת השנה י"ב-י"ג תמוז.

בענין שחיטה - נפלאים הדברים לספר התמונה בזה וביאורם - בספר עבודת הקדש (לר"מ ן' גבאי) חלק העבודה פל"ד (אף, שכמובן, אינם ענין לתכן חוברת זו).

דרך אגב, כמה וכמה נזהרים מלהשתמש בהצורה שבאה לציין הערה - בהחוברת ע' י"א וכ"ז בסופם.

ג'תקצא

הרה"ג... ששון: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תשיא, ובהנסמן בהערות שם.