ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקצב

ב"ה, אדר"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... הדין המקור לדין שערות הבתולות - מפורש הוא בטושו"ע או"ח סע"ה. ועייג"כ נ"כ שו"ע אהע"ז סכ"א ס"ב.

הטעם להחילוק י"ל, דהרי ופרע את ראש האשה (ראה כתובות עב, סע"א) בנשואה כתיב. והעיקר, עדמש"כ בהקדמה לפיה"מ להרמב"ם - שבענינים המקובלים מדור לדור מימות מרע"ה אא"פ להיות בזה מחלוקת (וראה עד"ז בירוש' פסחים רפ"ו: והרי א"א לשני שביעת כו') והרי בהנ"ל ראו מנהג הבתולות מדור לדור. ולדעת ר' ישמעאל (ספרי לבמדבר ה' יח) זכר במקרא שהבתולות הולכות מגולות. פנימיות הטעם ע"פ נגלה י"ל דכסוי הראש באשה בא כעונש על חטא עה"ד (עירובין ק, ב) שהשכילה את בעלה, ולכן אינו בבתולה. ומובן דל"ק מדם נידות (עירובין שם) - כי זהו הענין שנעשה בטבע הגוף, משא"כ הנ"ל...

ג'תקצב

נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 285.