ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקצג

ב"ה, אדר"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת הפ"כ מכ"ב סיון, ויה"ר מהשי"ת אשר מכאן ולהבא יקוים בהם פסק רבותנו ז"ל ת"ח מרבים שלום בעולם,

(יעויין בהקדמת חוו"ד ליו"ד בדיוק הלשון תלמיד חכם, ומובן באר היטיב ע"פ המבואר בדא"ח פעולת החכמה שבנפש בהנוגע לעבודה, ובזה גם בדברים שבין אדם לחבירו, וכמובן ג"כ מדרושי החלצו - מתחיל מהדרוש לרבנו הזקן הנדפס בלקו"ת פ' מטות ועד למו"ח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בהוספה לקונטרס החלצו תרנ"ט).

וינצלו כל זמן, זמניהם וכשרונותיהם והמרץ שלהם, בהפצת המעינות חוצה מתאים לרצון וכוונת כ"ק נשיאנו הק'.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש, לעשות נקמת ה' במדין, וכמבואר בדרושים הנ"ל, שאחרי זה נכנסים לארץ ישראל ברוחניות (ארץ - שרצתה לעשות רצון קונה, ישראל - כי שרית עם אלקים ואנשים ותוכל), שהיא הכנה קרובה להתיישבות בארץ ישראל גם הגשמית, ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו, בתוך כלל ישראל.

בברכה.

מסיבה נתעכב שילוח המכ', וז"ע נתקבל מכתבם מאדר"ח עם המוסג"ב. ות"ח על הבשו"ט ממפעל ל"ג בעומר, אף שכנראה לא נוצלה הזדמנות זו במילואה (... וא"כ הוא - בטח יקיימו ההוראה באגרת התשובה ספ"ט, שמכאן ולהבא תהי' עבודתם כפול ומכופל. וראה ב"ר רפנ"ח ובאור התורה ד"ה וישמע אברהם).