ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקצד

ב"ה, ב' דראש חדש תמוז, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הועד לאסיפת רופאים דתיים

בניו-יארק

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר אסיפתם שמטרתה לארגן התאחדות של רופאים דתיים. ואם בכל הזמנים איחוד חרדים לדבר ה' דבר טוב הוא, על אחת כמה וכמה בדורנו זה, דור בלבול המוחות לרגלי המאורעות המזעזעים, אשר גרמו והביאו רבים לאכזבה מלאה בדיעות שקר ואידיאולגיות שלהם, ועוררום לחיפוש האמת ברציניות.

יש בידי איחוד רופאים דתיים להשפיע על מהלך זה של הרוחות, על ידי הצהרה גלוי' בהנוגע לכמה נקודות שרבים טועים ותועים בהן,

להצהיר אשר המדע האמתי, שמטרתו אך ורק האמת, המסקנות שלו אינן יכולות להיות בסתירה לתורתנו תורת אמת, אלא להיפך - ככל אשר יעמיקו חקור - כן תגדל ההכרה באמיתיות העקרים וגם הפרטים של דתנו דת ישראל.

בתור רופאים ביחוד - לשלול בהחלט את שיטת ממשלת החומר, בשים לב עד כמה בריאות הגוף תלוי' בבריאות הנפש. אם מקדמת דנא הדגיש הפתגם הרפואי על "נפש בריאה בגוף בריא", הנה בימינו נוכחו לדעת עד כמה קלקול קל בנפש מביא לידי קלקול גדול בגוף, וכל מה שהנפש בריאה יותר, כן גדלה שליטתה על הגוף ואפשריותה לתקן חסרונות בגוף, עד שגם כמה מטיפולים גשמיים משפיעים ומועילים הרבה יותר ברפואת הגוף אם מצטרף עמהם גם תוקף והרצון וכחות הנפש של המתרפא.

ועקרון זה של הגברת הצורה (האיכות) על החומר (הכמות) - מודגש גם בזה שאפילו בעניני הגוף הולכת ומתגברת ההכרה, כי הפעולות החיוניות בגוף אינן תלויות בכמות, שכן הבלוטות (דריזען) והתוצרת שלהן (הארמאנים, וויטאמינים וכיו"ב) זעירות הן ביותר, בכמות.

- ובתור הערה: נאמר מבשרי אחזה אלקה - מן הכרת שלטון הנפש בגוף (עולם קטן) - רק צעד קטן להכרת שלטון הקב"ה בעולם (אדם גדול). ובלשון חכמינו ז"ל: מה הנפש הזו ממלאה את הגוף, סובלת אותו, רואה ואינה נראית - כך הקב"ה ממלא את העולם, סובל אותו, רואה ואינו נראה.

* * *

והנה האמור לעיל - נקודות כלליות הן. ורבות השאלות הנוגעות באופן ישיר במקצוע עבודתו של רופא, ומהן כמה שהן הלכה למעשה, ולדוגמא:

פרסום התועלת הכי גדולה בשמירת דיני טהרת המשפחה,

בשמירת דיני כשרות המאכלים,

מילה.

אברי ההולדה בכלל: שלילת טיפול הגורם לסירוס והחלפתו בטיפול אחר.

ובפרטיות - בניתוח הפראסטאטע.

סמי רפואה - כמה מהם שאפשר להכינם באופן שיהיו כשרים, ורק מחוסר התענינות ושימת לב - נעשה באופן אחר.

ניתוח מתים וניוולם: ללימוד מבנה הגוף - להשתמש באמצעי תבניות או מודלים.

לדעת סיבת המיתה: בהרבה מקרים אין ידיעה זו הכרחית כלל. במקרה ונוגע להצלת נפש על אתר (ביטול האשמה בהרעלת המת על ידי בדיקת גופו וכיו"ב) - לנתח רק במקום ההכרחי וקבורת החלקים לאח"כ.

ועוד כהנה.

* * *

למותר להדגיש אשר בהאמור לעיל - בענין התועלת לבריאות שיש בקיום המצוות, אין כוונתי לבאר טעמי המצוות, כי, כידוע, צריך לקיים המצוות משום שהן ציווי ורצונו של הבורא ית', ושכר מצוה - קיום המצוה, כי זה כל האדם, להתקשר ולהתאחד עם בוראו, על ידי קיום מצותיו,

אבל כוונתי בהנ"ל, היא בשביל אלה שהם חולים בנפשותיהם ר"ל, אשר באופן אחר אי אפשר עדיין לקרבם לקיום המצוה, שיש לעשות כל האפשרי להביאם לידי קיום המצוות בפועל, ולו גם על ידי ההדגשה בתועלתן הגופנית.

ואחתום באיחולי, אשר יקויים באם אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, וחפץ ה' בידם יצליח להביא לתוצאות ממשיות. וכסיום הכתוב - ויכתב בספר זכרון לפניו, לזכרון לפני ה' ולזכות הרבים, אשר זכות הרבים תלוי בהם.

מ. שניאורסאהן

ג'תקצד

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 326 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הפראסטאטע: ראה בזה לעיל אגרת ג'ת, ובהנסמן בהערות שם.