ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקצה

ב"ה, א' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח נו"נ מו"ה אברהם שי' המכונה ד"ר

אהרונוב

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר אליעזר שי' קרסיק, אשר כותב לי כי בצעירותו למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, אשר החיות האור והאש שלקחו שם - הם אש תמיד לא תכבה, וסו"ס פועלים פעולתם גם בגלוי, אף כי כמובן שלא כל האנשים שוים במשך הזמן הדרוש לגילוי הפעולה ובסוג הענינים בהם פועלים, ובמכש"כ ומה החומר אפילו חלק היותר קטן ממנו אינו הולך לאבוד כ"א משנה צורה ומחליף צורה, עאכו"כ עניני הרוח שהוא המחי' ומקיים את החומר, ובודאי לדכוותי' האריכות בזה מיותרת.

ובקשר עם זה הנה נהניתי בכפלים מהבעת רצונו להשתתף בהוצאות הבני' של אחד המוסדות בכפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ולדעתי מהנכון שיהי' בבתים הקשורים עם בתי הספר למלאכה שזהו דרישת השעה כמתאים לתכונת נפש העולים החדשים מאחינו הספרדים שהם רוב מנין העולים החדשים בזמן האחרון, ונוסף בזה עתה על התקופה הקודמת שכשקולטים נער לבית ספר דחינוך הכשר הרי זה, לא לבד שנותנים לו הידיעות הנחוצות בשבילו בחיים הרוחנים וגם בחיים הגשמיים, אלא שעוד יותר גדול בזה הסיוע דסור מרע שמצילים אותו מחיי בטלה אשר הבטלה מביאה לידי כו' וכו', וכמו שראו במוחש תמיד ועאכו"כ בתקופה האחרונה של דורנו המזועזע עד היסוד.

בטח ראה מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד הדמיון שבין רפואת הגוף ורפואת הנפש (נדפס בקונטרס ח"י אלול תש"ח). תקותי חזקה אשר יש לו שיעורים בתורה בכלל ובחסידות בפרט, וכבר ידוע מאמר החוקרים אשר יסוד הבריאות בגשמיות הוא דוקא מהרוחניות.

בכבוד וברכה.

ג'תקצה

ד"ר אהרונוב: אגרת נוספת אליו - לקמן ג'תשלז.

מכתב: סה"מ תש"ח ע' 296 ואילך.