ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקצז

ב"ה, א' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ניסן

שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבלת מכתבו מכ"ז סיון, בו כותב ע"ד סידור התלמידים בהכתות החדשות, ובטח כפי מכתבו כבר מכינים אצלם תכנית לסדר לימוד לימי החופש, ובפרט שיש כבר נסיון בזה משנה העברה, והשי"ת יצליחם.

ולפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד קבוצת הנערות הבוגרות שהתחילו לאספן ולארגן אותם (ושזה כמה שאיני מקבל ידיעות בזה), ובטח יבאר בהזדמנות הקרובה.

כן אתענין לדעת אם משתדלים בהתלמידים דכתות הגבוהות לעשותם מדריכים, וגם מעין מחנכים לתלמידי כתות הקטנות (ומובן שאין כוונתי בזה לתת להם משרה וכו', אלא להרגילם בענין הדרכה וחינוך), ועוד מעלה גדולה בזה שנותנים להם הרמת רוח לתוספת שקידה להוסיף בידיעותיהם ולדקדק בהנהגה טובה, וכמה דרכים להביא זה לידי פועל אם ע"י התמנות משגיח מהם מתחלף משבוע לשבוע, היינו משגיח על חבריו בכתתו, או מדריכים ומשגיחים בזמני המנוחה שבין שיעור לשיעור כו' וכו'.

ומטובו למסור את האמור בזה להרה"ח כו' מוהרש"מ שי' ותשועה ברוב יועץ. וגם בזה יש לנצל ימי החופש כיון שאז מתרבים תלמידים ותלמידות שהם חדשים בכותלי הישיבה והבית רבקה, ומעין אורחים בערך כל הנשי שלומדים כל השנה.

נהניתי ממ"ש אודות המקוה ועיקר העיקרים שנתוסף מספר המבקרות לשם... אבל לאידך גיסא כדאי להשתדל ע"י המעטת מחיר הכניסה ושיפור התנאים שם כו' להגדיל המספר ככל האפשרי. ונוסף על עצם הידור המקוה יש ללמד את האשה המשגחת על הטבילה דינים הנחוצים בזה, ולהורותה שתודיע לכל אחת ואחת מהמבקרות את כל הדינים (כיון ששמעתי שגם בזה ישנה עם הארצות בחוגים מסוימים וד"ל), והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

מוסג"פ המשך רשימת המאסר אשר בודאי יזכה בתוכנו את הרבים באופן המתאים.

בברכה.

ג'תקצז

מוה"ר ניסן שי': פינסון, קסבלנקה. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תתנא. לקמן ג'תשלו.

מוהרש"מ: מוה"ר שלמה מטוסוב שי'.