ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקצח

ב"ה, א' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

האברך אהרן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד סיון, ויישר חילו בעד הקורת רוח שגורם ע"י הידיעות מפורטות מהתפתחות אהלי יוסף יצחק במעלבורן והגדלת גבולה בתלמידים, ומובן שיש להשתדל ג"כ בריבוי מספר התלמידים, כי בזה תלוי ג"כ הריבוי באיכות, וכמובן ממרז"ל אלף נכנסים למקרא מאה יוצאים למשנה כו' ואחד להוראה, ובודאי גם שאר האברכים משתתפים בזה כפי יכולתם בהתפתחות הישיבה, ואשרי חלקם. ומובן אשר יכול הוא למסור לכאו"א מהמשתדלים ומשתתפים ברכתי זו, ויה"ר שגם יוסיפו בהתעסקותם הקדושה ותקוים הבטחת רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו.

מוסג"פ המשך רשימת המאסר אשר בטח יזכה בתוכנו את הרבים באופן המתאים.

בברכה.

ג'תקצח

האברך אהרן שי': סרברנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קכז. ג'של.

אהלי... במעלבורן: ראה אודותה לעיל אגרת ג'תיא, ובהנסמן בהערות שם.