ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תר

ב"ה, ב' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו. נהניתי לקרות בו שהוטב מצב הפרנסה, ולכן חפץ הנני להיות בטוח שכשרואים חסדי השי"ת שהוטבו הענינים בגשמיות, מבינים תיכף הרמז שבזה, שבבחירתו חפשית להיטיב ענינים ברוחניות, שהרי הגשמיות משתלשל מהרוחניות, ואם השי"ת מקדים הגשמיות לרוחניות, צריך א"כ שכל שבאדם תיכף להודיע שהוא צריך לעשות מצדו לחזק ולהגדיל הצנור והכלים לקבלת ברכות השי"ת.

מה שכותב שנדמה לו שישנם ענינים וואס בא עם האט זיך ניט אפגעלייגט, ואין לו ידיעה רבה בתורה וכו'. הנה בכל ענינים אלו צריכים להשתמש בבחינה שכ"ק מו"ח אדמו"ר מביאה בשם כ"ק אביו אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע (הועתק בהיום יום כ"ג סיון), שאם מונע זה מתורה ועבודה ה"ז מתחבולות היצר הרע.

ובטח למותר לעוררו שלסייעתא דשמיא צריכים להיות נזהר בטבילת עזרא, וליתן בכל יום חול קודם תפלה איזה פרוטות לצדקה, לומר תהלים בכל יום אחרי תפלת שחרית (השיעור תהלים כפי שנחלק לימי החדש), ושיעור בכל יום בלימוד פנימיות התורה.

אקוה שעושה במרץ המתאים ובאופן המתאים לאברך חסידותי בעניני שידוכין, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.