ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרא

ב"ה, ב' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה - שנתאחר בדרך הילוכו -

א) במה שכותבת עוד הפעם הספיקות שיש לה אם מתאימה היא לתפקידה

ודרישת המפעלים וכו'.

הנה כבר גליתי דעתי בכגון דא לכמה מהשואלים הן מאנ"ש והן שלא מאנ"ש, וכתבתי גם לה במיוחד באחד ממכתבי הקודמים, אשר על שכם כל אחד ואחת שנשארו כאודים מוצלים מאש לאחר התקופה הנוראה של הגזירות בדורנו, מוטלת העבודה למלאות גם כן תפקיד אחינו ואחיותינו שנהרגו על קדוש השם, וכיון שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחנו, היינו הכח של כל אחד ואחת, ודאי הדבר שניתנו מראש הכחות והאפשריות, ואין הדבר תלוי אלא ברצון, ובפרט כשנמצאים כבר במקצוע עבודה מיוחד ורואים הצלחה, ומובן ופשוט שאין זה אומר שהמדובר מנצל את כל כחותיו ואין זה אומר אפילו שהוציא את הכחות שלו מן ההעלם אל הגילוי, כי הרי בחירה חפשית לבן ובת הישראלי, ואף שבקשתו של הקב"ה לאחר שאומר ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו' ובחרת בחיים דוקא, הרי ביחד עם ההדגשה בחיים מדגישים גם כן ובחרת, ולכן לפעמים תכופות רואים אשר העובד הי' יכול לעבוד במדה גדולה יותר, ובמילא גם להצליח במדה רבה יותר, אלא שאין מנצל כחותיו מסיבות שונות ומשונות, אבל כיון שהיכולת נתונה הרי אין הדבר תלוי אלא ברצונו.

ב) מובן ופשוט אשר כל מחנך ומורה, ובכלל כל עסקן צבורי עליו לדעת, אשר מעיקרי עבודתו הוא להעמיד עוזרים ומסייעים בעבודתו מבין מחונכיו ומושפעיו, כי העבודה עם כל אחד ואחת בפרט רבה מכדי יכולת איש אחד, משא"כ כשביחד עם עבודתו משתדל לחנך המוכשרים לזה ממושפעיו למלאות חלק מתפקידו הוא, והנמשל בהנוגע לעבודתה עם המושפעות שלה מובן.

ג) מובן ג"כ אשר התכנית שכותבת שתבקר עם החניכות שלה במוסד מפלגתי אשר כמה מעניניו הם היפך הוראת תורת החסידות, ואפילו תורה סתם (וכמו ענין התערובות דנערים ונערות, ועוד כמה ענינים שאינם בגלוי כל כך, אבל עיקרים), הנה עלול להביא היזק בענינים עיקרים אפילו אם יש לקוות שתביא תועלת בענינים טפלים לגבי עיקרים הנ"ל, והרי אי אפשר לבאר להחניכות שבבואן למקום פלוני תתבוננה רק בחלק ובענין פלוני ולהשאר לא ישימו לב או שגם ישללו כמה ענינים אחרים.

ד) ובכלל אינני רואה צורך כל כך לבקר דוקא במוסד, והענינים שכותבת הרי יש למצוא אותם גם במוסדות חרדים יותר, או לערוך דוגמא בעצמה מבלי לבקר מוסדות המפוקפקים.

ה) בהמשך להנ"ל נעם לי לקרות במכתבה אשר אחדות מהנערות נתעורר בהן חשק לעבודת הדרכה וחינוך בין הנוער ד... ובודאי תפתח בהן תנועה זו, ויש לקוות שלאחרי משך זמן לא ארוך תסתגלנה להעבודה ותצליחנה בה.

ו) בודאי למותר לעוררה על הנחיצות הכי גדולה, שיש לנצל את ימי החופש מביקור בבית הספר, על ידי תכנית מתאימה בשביל הנערות לשבועות אלו, אשר אפשר לנהל כמה פעולות תחת כפת השמים, ובודאי ישנו כבר נסיון בזה משנים שעברו, ובנקל יותר לדעת מה שחסרו אז ולהוסיף עליהן, ויצליחה השי"ת לבשר טוב בכל זה ובהעיקר אשר מתמסרת היא לעבודת החנוך על טהרת הקדש בכרם חב"ד.

המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תרא

לתוכנה ראה לעיל ח"י אגרת ג'ר, ובהנסמן בהערות שם.