ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרב

ב"ה, ב' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה סיון, ובטח קבל מכבר מענה על מכתבו הקודם.

הנה יה"ר שקבלתו באופן רשמי הקצבה שלו בעד משרתו בקדש, וכמו שמודיע, תגלה כחות פנימים ביותר למילוי תפקידו - משרה זו ביתר שאת וביתר עז, וכן גם מצד המושפעים תשתפר ההכנה לקבלת הוראותיו בקדש למילוי תפקידם בעולם, מתאים לדבר משנה אני נבראתי לשמש את קוני.

ובזמננו דחשך כפול ומכופל גלות המעלים ומסתיר ביותר עד ששמים אור לחשך וחשך לאור, ואפילו במקום שגם שכל האנושי הבריא מכיר ששקר הוא, מוכרח לזה המאור שבתורה, הוא לימוד פנימיות התורה והליכה בהדרכותי' והנהגותי' שהיא הנקראת (ע"י רעיא מהימנא רועם של כל ישראל ולא רק גואל ראשון, אלא גם גואל אחרון), אילנא דחיי דלית תמן כל אחיזה לסטרא אחרא, וכהלשון ברעיא מהימנא פ' נשא ומובא באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"ו. ואז מתקיים מאמר רז"ל בענין ת"ת בכלל זכה נעשה לו סם חיים, וכמבואר בארוכה בקונטרס עץ חיים לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, ומובן ע"פ מה שכתב הרח"ו בזה בארוכה בהקדמה לשער ההקדמות דברים נוראים ונפלאים.

בברכה.