ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרד

ב"ה, ג' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

אגודת נשי ובנות חב"ד

סניף תל אביב

ד' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בשעתו נעם לי לקבל מכתבן, בו כותבות ע"ד העבודה בחדשים האחרונים, ובודאי גם להבא ימשיכו במנהג טוב זה לבשר טוב מהרחבת פעולותיהן בכל הכוונים, ובעיקר בהשפעה על האמהות של התלמידים-ות דמוסדות חינוך חב"ד אשר בסביבתן, והשי"ת יצליחן.

בטח למותר להאריך על ההכרח להכין תכנית מיוחדת לימי הקיץ הדורשים שינוי באופן העבודה מתאים לשינןי סדר החיים בימי החופש והקיץ לגבי החדשים שלפניהם ושלאחריהם, וכמבואר ג"כ במכתבי כללי המוסגר בזה.

בברכת הצלחה בכל האמור לעיל המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר