ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרה

ב"ה, ג' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

אגודת נשי ובנות חב"ד

סניף בני ברק

ד' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבן (שהתאחר בדרך הילוכו), בו כותבות ע"ד ארגון סניף בבני ברק, ומצורף לו פ"כ מאסיפותיהן, ויה"ר שכיון שכבר היתה ההתחלה שרק התחלות קשות, הנה מכאן ולהבא תתפתח העבודה בכל הכיוונים, ויראו פרי טוב בעמלן להחדיר רוח התורה והמצוה בחוגים הכי רחבים בקרוב החל וברחוק כלה, ובודאי ככל אשר יראו במוחש הריבוי בההצלחה גם זה יוסיף בהמרץ שלהן להגדיל העבודה ולהרבותה הן בכמות והן באיכות.

בודאי למותר להאריך על ההכרח להכין תכנית מיוחדת לימי הקיץ הדורשים שינוי באופן העבודה מתאים לשינוי סדר החיים בימי החופש והקיץ לגבי החדשים שלפניהם ושלאחריהם, וכמבואר ג"כ במכתבי כללי המוסגר בזה,

בברכת הצלחה בכל האמור לעיל המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תרה

סניף בני ברק: ראה לעיל אגרת ג'תפב.