ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרו

ב"ה,

בימי חג הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל, הנני מציע ללמוד המשך דא"ח "רחב"ד אומר" של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. - נדפס בהקריאה והקדושה תמוז ה'תש"ד ואילך, וכן בס' המאמרים אידית ע' קסה ואילך.

כן הננו מו"ל בקשר עם ימי גאולה אלו חלק רביעי מרשימתו אודות מאסרו האחרון.

הרשימה נכתבה על ידו לתקופת שנת האסרו, טו סיון תרפ"ח בריגא. - חלק ראשון נדפס ליב-יג תמוז תשי"ב - (לקוט לד), חלק השני ליב-יג תמוז תשי"ג (לקוט לה), וחלק השלישי ליב-יג תמוז תשי"ד (לקוט לו).

בתור הוספה - באה בסוף החוברת, רשימה מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר, שאמר ביום א' פ' בלק תרפ"ז, קודם נסיעתו לעיר מקלטו קאסטראמא, כפי שנרשמה ע"י אחד השומעים.

* * *

תעודת חגיגה זו כבר ביארה כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתבו לחגיגת יב-יג תמוז הראשונה - בשנת תרפ"ח.

לקובעו ליום התועדות והתעוררות לחיזוק התורה והיהדות בכל אתר ואתר לפי ענינו.

ומברך "את כל אחינו חובבי תורה ולומדי' ומגידי שיעורים ברבים ד' עליהם יחיו, כי יפתח ה' את אוצרו הטוב, וישפיע להם בתוך כלל אחינו בני ישראל יחיו, שפעת חיים וברכה מרובה עד בלי די, ויחזק לבבם להוסיף אומץ בהרבצת תורה והחזקת היהדות, ונזכה כולנו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוה מתוך הרחבה ופרנסה טובה".

ויקיים השי"ת ברכות צדיק נשיא דורנו במילואן.

מ. שניאורסאהן

ג' תמוז, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

ג'תרו

נדפסה בלקו"ד ח"ד עתר, ב.

במכתבו: אג"ק שלו ח"ב אגרת שפו.

במכתבו: נדפס בקונטרס נט - לי"ב תמוז, ה'תש"ח - ע' כז.