ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרז

ב"ה, ג'תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך, הנה סו"ס נתקבל מכת ממנו - שנתאחר קצת בדרך הילוכו - ולפלא על שמפסיק כ"כ בין מכתב למכתב, ולפעמים גם לאחר שכותב הנה אינו שולחו עד לאחר כמה שבועות, וככתוב במכתבו זה.

ומ"ש שלפעמים מרגיש יותר מגושמ'דיק, עצה היעוצה בכגון דא להטביע זה (דערטרינקען) במים של תורה בכלל, ומים דתורת החסידות בפרט, שזה מברר ומזכך אפילו אם בשעת מעשה לא מרגישים, וכידוע אשר טבילה אותיות הביטל.

לפלא שאין האנשים עוזרים להנשים בעבודתן בקדש בארגון נשי ובנות חב"ד, למרות שכבר נתפרסם בתוככי אנ"ש זמן רב דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בגודל נחיצות עבודתן זו. ויה"ר שנוסף על עבודת האנשים בהשייך להם הרי ע"פ מרז"ל שהאשה היא ברשות בעלה, ינצלו מרות ורשות זה להאמור לעיל, ויה"ר שיבשר טוב בכל זה, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, אלא שכ"פ ככה להרבות בנחת חסידותי שיקבל הוא וזוגתו שיחיו מכל יו"ח שיחיו.

בברכה.