ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרח

ב"ה, ג' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר עקיבא יוסף שי'

הכהן

שלום וברכה!

... ובמ"ש בענין הליכת כהנים על קברי צדיקים, הרי ידוע מכתב מוהרי"ל מיאנאוויטש, אחיו של רבנו הזקן בענין הגדר סביבות הציון בהאדיטש אשר נדפס בהתמים, אשר מזה מובנת גם ההוראה בהנ"ל.

ומ"ש בענין מערה פרטית ומהשמועה עד"ז שהיא בקבלה, מובן שזה צריך בירור על אתר ומאנשים נאמנים, ובכ"א פשוט שחילוק יש בין הענין שמטמא לנשיא ולצדיק בזמן הקבורה לבין הליכה על הציון לאחר זמן, וכבר דשו בה רבים.

בודאי לוקח חלק פעיל בעניני צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו, ולפלא שאינו כותב עד"ז בפרטיות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ג'תרח

מוה"ר עקיבא יוסף: פרידמן.

מכתב מוהרי"ל: בספרו שארית יהודה הוספות סי' יד. לה. וראה גם לעיל ח"י אגרת ג'כו, ובהנסמן בהערות שם.