ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרי

ב"ה, ד' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר שמואל מנחם

מענדל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט סיון.

בהערתו שישנם שינוים בספר התניא לפעמים - בהקדמה ובחלק א' וב' כתוב אלקה בה"א ובאגה"ק בקו"ף.

יש לברר שני פרטים שם: א) לבדוק שורה אחר שורה בספרים הנ"ל ולראות א"כ הוא. ב) להשוות לדפוסים הראשונים, ובפרט לאלו שי"ל בחיים חיותו של רבנו הזקן בעלמא דין ובמקומות הסמוכים (לאפוקי דפוס זלקווא). ורק אחרי זה יש לבוא לידי איזה בירור בהנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ג'תרי

מוה"ר שמואל מנחם מענדל: שניאורסאהן. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'שפב, ובהנסמן בהערות שם.