ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תריב

ב"ה, ו' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה, נתקבל ז"ע מכתבו מבדר"ח גאולת נשיאנו, וגם לאחר הטעמים שכותב עדיין אינו מובן תועלת השתיקה ואפילו סיבתה.

מ"ש אודות קישוריו עם האנשי חיל, לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד ימי העיון ובכלל צה"ל, ואם נצלו לתכלית זו הנסיעה לל"ג בעומר, וכן חג השבועות, וכן אם עושים בכגון דא לימי הגאולה י"ב י"ג תמוז. שמעלה מיוחדת, בהנוגע להנ"ל, לימים אלו, שאין למי ענין של התחרות בענין ובמקום אחר. וכמו ששייך בפורים חנוכה ואפילו בי"ט כסלו.

נהניתי במ"ש אודות עבודת סניף נשי ובנות חב"ד. ולפלא שאין מחזקים ומעודדים אותן להרחיב פעולותיהן ומהן ואחת מהעיקריות - השפעה על האמהות של התלמידים-ות דבתי ספר הרשת.

בהנוגע לבית התפלה - שעבר לדירה פרטית, הנה אינו כותב הסיבות לזה. ובכ"א יש מקום לחשש, שזה ימנע איזה מהאנשים מלבקר באופן חפשי, משא"כ אם הי' במקום שאין משתייך לפרט. וכמובן.

נתקבלו גליון י"ד ט"ו דמחנים.

מוסג"פ חוברת המשך רשימת המאסר, אשר בטח יזכה בתוכנה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

ג'תריב

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 439 וחלקה שם ע' 501 והושלמה ע"פ העתקה.