ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תריג

ב"ה, ו' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מרדכי

צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל סו"ס מכתבו מאדר"ח תמוז, ות"ח על שבביתו הכל שלום, ויה"ר שיוסיפו גם בזה ויהי' הכל בריבוי, וכמבואר כל זה בסוף אסתר רבה.

מ"ש אודות האברך... הנה מובנות ופשוטות שתי הנקודות, שהיזק הרבים דוחה תועלת היחיד, ובמילא אם יש יסוד שהמצאו של הנ"ל עם רבים תזיק להם אי אפשר לסכן אותם כו', ב) במרז"ל המקיים אפילו נפש אחת מישראל כו', בודאי שגם אברך זה בכלל, ולכן צריך לחפש בחיפוש אחר חיפוש אופנים איך להעמידו בקרן אורה, וכפי שמתאר מצב הנ"ל במכתבו, הנה נראה שיש בזה גם כן ענין של מחלה (כוונתי שנטיותיו הבלתי רצויות עכ"פ בחלקן יש לתקנן ע"י טפול רפואי), וצריך הי' להתייעץ עם רופא מומחה למקצוע זה, ואפשר כדאי מלכתחלה מבלי ידיעת האברך, ורק לאח"כ (ובאופן שיורה הרופא) יפגשו יחד.

בודאי למותר לעוררו על זה שכתבתי למוסדות חינוך שהשפעתי מגעת, שבעוד מועד צריך להכין צדה לדרך בשביל התלמידים לימי החופש, ומה טוב לסדר אופן שלא יופסק הקשר עמהם לגמרי למשך שבועות אלו, והרי אדרבה, במשך ימי החופש חפשים מלימודי חול יש מקום לפעול לפ"ע יותר בעניני קדש, והרי רואים במוחש שדברים וענינים הנאמרים כאילו דרך אגב, היינו לא בתור שיעור אלא במשך שיחה וטיול נקלטים ומתקבלים בטוב ובנקל יותר...

בברכה.

ג'תריג

נדפסה בלקו"ש חכ"ב והושלמה ע"פ העתקה.

מוה"ר מרדכי צבי שי': גרינוואלד. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קנח, ובהנסמן בהערות שם.