ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תריד

ב"ה, ו' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב בהנוגע לבנו... שי' שאפשר ילמדו מקצוע וכו', כיון שבע"ח הוא לרגלי הכנסו לדירה אחרת, ולכן אין לו מקום לחשוב על שידוך עבורו, כיון שסידור הענינים לבנו יגיעו לכמה אלפים לירות.

ויתבונן בתחלת מכתבו וסיומו, אשר למצוא אלפים לירות בשביל דירה כדאי להכנס בחוב, אף שקודם לזה ג"כ הי' נמצא בדירה, אלא שדירה העכשוית טובה יותר, ובהנוגע לקיום המצוה דושננתם לבניך, ואח"כ להשיאו אשה, שזה ממצות הבן שעל האב וכפסק רז"ל, הנה פשוט בעיניו שלא רק שלא צריך לעשות בזה אלא כלשונו הוא, אין לו שום מקום לחשוב עד"ז, והלא דר הוא בירושת"ו כו"כ שנים, ובודאי שלא נעלם ממנו אשר בני עניים ממש ל"ע, משיאים את בניהם ובנותיהם אפילו בחדשים האחרונים, ומשתדלים שישארו דוקא באהלה של תורה, ומהם אפילו כאלו שלא הי' בידם לשלם אלפים לירות בעד דירה.

וכך הוא אומנתו של היצר הרע, שבתחלה הוא עצמו הי' נמצא באהלה של תורה כל היום, ואח"כ מסיבות שונות ומשונים קבע פרנסתו במקום אחר ונעשה פקיד, ובמילא מובן שגרם חלישות בלמוד הנגלה ובלימוד החסידות ובעבודת התפלה, ואין היצר מסתפק בזה ולומד בנין אב על הבן שגם עליו לעשות כזה עוד טרם עמדו על רגליו, אף שהאב עשה זה בהיותו בשנת העמידה, ועד כמה גדול ההעלם וההסתר שהנ"ל באמת הוא ברור ופשוט ואין מכירים הם הענינים כמו שהם ומלבישים אותם צורה אחרת לגמרי.

ובהנוגע להבפו"מ, הנה צריך הי' להתייעץ עם הנהלת הישיבה שילמוד בנו הוראה או אומנות השו"ב, זה שמתאים יותר, והשי"ת יצליחו.

בברכה שהבן יצליח לילך מחיל אל חיל אמיתי, וגם האב יתחיל בזה, והשי"ת יצליח להשיג הדרגא שהי' בה לפני כמה שנים ועוד להוסיף על זה.

בברכה.