ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרטו

ב"ה, ששי בתמוז, תשט"ו

ברוקלין.

אנ"ש והתמימים אשר במעלבורן

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בקשר עם ימי הגאולה די"ב וי"ג תמוז הבע"ל, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ נשיא ישראל, גאולתינו ופדות נפשינו, הנני מציע אשר נוסף על ההתועדות בימים אלו, שבודאי יערכו בממדים הכי גדולים.

יעשו אסיפה מיוחדת, אשר מטרתה היחידה תהי' אודות הישיבה הנקראת על שמו היא אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באוסטראליא, ולערוך תכנית להחזקתה התפתחותה והרחבתה, וביחוד אשר כל אחד ואחת מאנ"ש והתמימים הנמצאים במקום יעלו על הגליון - אף שכותבים בלי נדר - את התנדבותו לתכליתה האמורה לעיל, הן בנשמתו תורתו, הן בגופו והן בממונו, וישלחו לכאן גליון הרשימה ונדבת לבם וידם, ותקרא בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכבר מלתי אמורה כמה פעמים שאין זה ענין רוחני בלבד אלא גם גשמי, נוסף על שבכלל הגשמיות והרוחניות יחד יהלכו ובפרט בגוי אחד בארץ.

בברכת חג הגאולה ובשו"ט בכל הנ"ל.

נ.ב.

מוסג"פ המשך רשימת המאסר שהו"ל בקשר עם ימי חג הגאולה, והצעתי שבאסיפה הנ"ל יקראו את ההוספה שבסופה ובהטעמה מיוחדת.

ג'תרטו

הישיבה: אודותה - לעיל ג'תיא, ובהנסמן בהערות שם.

בהמשך אליה - לקמן אגרת ג'תשדמ.