ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תריז

ב"ה, ז' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל

יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מבדר"ח הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא דורנו, בו כותב אשר נסתדרו בבית מגורם החדש, דורא.

הנה יה"ר שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, וינצל האפשריות שניתנה לו להפיץ תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' בין אנשים כאלו שלולי זאת לא היו יודעים עד"ז, ובדרכי נועם ובדרכי שלום לא רק בהבית בו דרים אלא בכל העיר כולה, שע"פ ד"ת היא כד' אמותיו של האדם בהנוגע לעניני עירובין, וכידוע ביאור ענין העירוב מבואר בההמשך דמצה זו תר"מ, ויה"ר שיהי' זה מתוך בריאות הנכונה ובשמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט.

ג'תריז

מוה"ר שמואל יוסף: פינדריק.