ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרכ

ב"ה, ח' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו במכתו מכ' סיון... בודאי ידוע לו אשר כשאיש ישראל אחד רוצה להתקשר עם איש ישראל השני, אשר באמת הכרח הוא, כי זהו תוכן המצוה דאהבת ישראל, וכמבואר בספר המצות לאדמו"ר הצמח צדק בפירוש מצוה זו, וכלשון רבנו הזקן ריש פרק ל"ב שכולם מתאימות ואב אחד לכולנו, הדרך הכי קרובה כשנמצאים בריחוק מקום הוא ללמוד באותם הענינים בתורה, וכמבאור בתניא ריש פרק ה' ולהשפיע גם על זולתו בזה כי הרי מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים אשר גם זה שייך להנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ג'תרכ

ללמוד באותם הענינים: ראה גם לעיל אגרת ג'תע.