ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרכא

ב"ה, ח' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק הצ"צ מוה"ר יחזקאל

שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח תמוז, ת"ח על הידיעות שכותב בהנוגע לעזבון בחדו"ת של הרה"ג וכו' אלפנדרי ז"ל.

ומה שמעיר בהמוזכר בכ"מ בתורת הנסתר. א) שכל הז' תחתונות מתלבשים בעולם שלמטה. ב) שספירת המלכות מתלבשת בעולם שלמטה. ואיך יקויימו שניהם*.

הנה ידוע הכלל בהבנת ענינים כמו האלו, שע"ז נאמר - ומבשרי אחזה אלקה.

ורואים באדם התחתון, אשר השפעתו אל הזולת באה ע"י כח המעשה שלו או ע"י דבורו, אבל תוכן הדבור והמעשה - הם ענינים של חסד או ענינים של גבורה וכו' וכן גם ענינים שבשכלו, היינו מחכמתו ובינתו. אבל לא מעיקר חכמתו ובינתו, וכידוע מרז"ל לא קאים אינש אדעתי' דרבו כו', אלא רק מדריגה התחתונה שבשכלו שהיא בערך התלמיד, ואיך אפשר שתלמיד קטן ביותר שיהי' שכל הרב בערכו, אלא שהוא רק מפני קירוב הרב אל התלמיד, שאוהב אותו ורוצה להשפיע לו גם מחכמתו ובינתו, אלא שכיון שיודע ששכל של הרב כמו שהוא לא יוכל התלמיד לקבלו, מצמצם השכל במדה המתאימה - הגבורה שלו.

והנמשל באדם העליון הוא, אשר כל מה שבא להעולמות הוא ע"י ספירת המלכות (כנ"ל דבור ומעשה), מה ששייך אל העולמות הם ז' תחתונות (כנ"ל חסד וגבורה - תוכן הדבור והמעשה) או גם מוחין, אבל לא כמו שהם אלא ע"י צמצומים נעשים מוחין שבדמות. ויעוין ג"כ באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' ט"ו - שבעיון היטב ימצא תוספת ביאור בהאמור לעיל.

בברכת הצלחב בעבודתו בקדש ובקביעות עתים בלימוד תורת החסידות המביאה לקיום הציווי דע את אלקי אביך (ובמילא גם לסיום הציווי כדבעי) ועבדהו בלבב שלם.

נ.ב.

במה ששואל בענין קנית ספרי הוצאת קה"ת, כמדומה כבר כתבתי לו שאלה נמצאים הם באה"ק ת"ו, ועליו לפנות בזה לאגודת חב"ד, רח' פיארברג 22, תל אביב.

ג'תרכא

בהנוגע... אלפנדרי: ראה לעיל אגרת ג'תנה.

*) יעויין עץ חיים שער א"א פ"ו: אין העליון מתלבש בתחתון רק ז"ת שבו.

שם שער או"א פ"ו: אין העליון מתלבש בתחתון אלא המלכות שבו בלבד.

שם שער סדר אצילות פ"ב: ואין הכוונה ח"ו עלי' עצמה רק על הארת ז"ת שבה. ובהגהת צמח שם פ"א שאפילו לא ז"ת שלה עצמן.

שם שער מוחין דצלם ספ"ד: בכל עולם ובכל ספירה הוא כך שהמל' דמל' של המל' דאצילות מתלבש בבריאה וכו'.