ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרכב

ב"ה ט' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מיום השני, וממהר הנני לענות עליו מפני שנפתעתי להתחלתו, כי הרי מצוה מדאורייתא לבקש על אריכות ימים ושנים טובות, וכיון מחוייבים בזה בודאי שטובה היא לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות, ושליחות להביא בקשה זו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנני מקבל ברצון ובשמחה. אבל מה שכותב במכתבו הוא - הרי כבר ידוע אחד משלש עשרה העיקרים שמחוייבים שמחכים לביאת משיח צדקנו בכל יום, והוא יוציאנו מגלותנו ויוליכנו נשמות בגופים לארצנו הק' ת"ו, ובמילא אין מקום להשאלה ובקשה. והשי"ת ימלא הבקשה הרצוי', ויאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ביחד עם זוגתו - שיחיו, ויפיץ עניני החסידות בכלל וענינים הקשורים בכ"ק מו"ח אדמו"ר בפרט במחנו הט', אשר אז, ע"פ המובאר ומובן היטיב בתניא פרק ה' שהוא יחוד נפלא כו' ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, הרי נשמות בגופים מתאחדים יחד עם כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"י תורתו והדרכותיו, שבם מסר יהיב נפשו, ולא רק הנפש אלא גם רוח נשמה חי' יחידה, וכמובן גם מאגרת הקדש סימן ז"ך וביאורו.

מוסג"פ חוברת המשך המאסר של כ"ק מו"ח אדמו"ר שנכתב על ידו ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לאיוש"ט ולבשו"ט.

ג'תרכב

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 307.