ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרכה

ב"ה י' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל

מדות עסקן

רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מכ"ח סיון והקודם לו, עם המוסגר בהם, ות"ח על שימת לבבו להודיעני ממהלך העינים כמו שהיו, ובדאי למותר להאריך בדבר המצער, פירוקה של החזית הדתית המאוחדת, ויהי רצון שלכל הפחות יאיר זה עיני אחב"י אשר באה"ק ת"ו להכיר את האמת המוחלטת אשר אין לנו אלא דתנו ותורתנו וישראל גוי אחד בארץ, וכל המצרף לזה עוד איזה ענין יהי' מה שיהי', הרי זה דרגא אחר דרגא מכהה את האמת, אח"כ מעלים ומסתיר עלי', עד שסו"ס מנגד עלי'.

בקשר עם חג גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הוצאנו לאור המשך רשימתו אודות מאסרו ומוסג"פ, ותותי שבודאי יענין את כת"ר שי'.

בכבוד וברכה.

ג'תרכה

מוה"ר יצחק מאיר: לוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תפט, ובהנסמן בהערות שם.

החזית הדתית המאוחדת: ראה גם לעיל ג'תפט, ובהנסמן בהערות שם.